Polityka prywatności DoradcaRN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

DORADCA RYNKU NIERUCHOMOŚCI JAROSŁAW KANTOR z siedzibą w Poznaniu (60-653), przy ul. Tadeusza Rejtana 4/23, adres e-mail: jaroslaw.kantor@doradcarn.pl, tel. +48 693-509-393.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO w celu:

przedstawienia ofert sprzedaży/wynajmu nieruchomości, kontaktowania się z potencjalnymi klientami, przekazania projektu umowy przedwstępnej sprzedaży / umowy najmu stronom transakcji; umożliwienia zamawiania i odbioru dokumentów potrzebnych do realizacji zamówionej usługi pośrednictwa w: urzędach (ZUS, skarbowych, gminnych, starostwach etc.), sądach rejonowych i innych, spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych, kancelariach notarialnych, na potrzeby przygotowania projektu aktu notarialnego w przypadku realizacji transakcji (umowy przedwstępnej sprzedaży lub końcowej sprzedaży, umowy najmu), u: doradców kredytowych, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów etc.), a także udostępnienia ich kontrahentom realizowanej usługi pośrednictwa tj. osobom sprzedającym/kupującym lub najemcom/wynajmującym, rozpatrzenia reklamacji oraz przesyłania informacji związanych z wykonywaniem umowy pośrednictwa drogą elektroniczną. Wyżej wymienione cele realizowane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania okres, w którym mogą powstać roszczenia związane z zawartą umową pośrednictwa sprzedaży / najmu, czyli maksymalnie do 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Podanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, imion rodziców, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru dowodu osobistego/paszportu, obywatelstwa, numeru PESEL /NIP/REGON, adresu nieruchomości, adresu korespondencyjnego, informacji o ustroju małżeńskim (oraz inne dane osobowe, jeśli zostaną przez Pana/Panią załączone z Państwa inicjatywy w załączonych i potrzebnych do wykonania umowy pośrednictwa, jak numer księgi wieczystej, inne dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości), jest niezbędne do zawarcia umowy w zamówionej usłudze pośrednictwa realizowanej przez firmę DORADCA RYNKU NIERUCHOMOŚCI JAROSŁAW KANTOR z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tadeusza Rejtana 4/23, adres e-mail: jaroslaw.kantor@doradcarn.pl, tel. +48 693-509-393 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Odbiorcy danych:

Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy i współpracownicy, współpracujące z nami w sposób stały firmy: rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług prawnych. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail: jaroslaw.kantor@doradcarn.pl, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych przesłać lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych może Pani/Pan otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.