Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (lokalu/mieszkania) informuje o zapotrzebowaniu energetycznym budynku (lub lokalu) koniecznym do zaspokojenia potrzeb wynikających z jego użytkowania (wydatek energii na ogrzewanie, podgrzanie wody, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia). Obliczone przez upoważnioną osobę świadectwo (certyfikat) odnosi się do zużycia energii (tzw. energii końcowej) wynikającego z cech konstrukcyjnych budynku (zastosowane materiały, ich grubość, parametry cieplne), jego usytuowania geograficznego, przeznaczenia (cele publiczne, mieszkaniowe), jego standardu oraz wyposażenia w instalacje.

Obowiązek sporządzania certyfikatu energetycznego nie dotyczy budynków (lokali), które nie są wynajmowane nowym najemcom, sprzedawane ani nie zostały zmodernizowane. Świadectwo energetyczne zachowuje ważność przez 10 lat od daty jego wystawienia. Nowe świadectwo należy sporządzić po wygaśnięciu dotychczasowego lub gdy przeprowadzony remont budynku (lokalu) ma wpływ na jego charakterystykę energetyczną (np. termomodernizacja budynku - ocieplenie, wymiana okien, wymiana instalacji grzewczej).

Przy sprzedaży budynków lub lokali oddanych do użytku po 1 stycznia 2009, w kancelarii notarialnej należy okazać stosowny certyfikat (aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej).

Właściciel agencji Doradca Rynku Nieruchomości mgr inż. Jarosław Kantor posiada niezbędne uprawnienia do obliczania i sporządzania certyfikatów energetycznych (nr wpisu do rejestru: 5444, nr uprawnienia: 7696).

W świetle obecnie obwiązujących przepisów prawa świadectwo charakterystyki energetycznej (dla budynków i lokali oddanych do użytku przed 1 stycznia 2009 r.)do notarialnej umowy sprzedaży mieszkania (lokalu), czy domu (budynku) nie jest wymagane. Ale kupujący może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży wezwać pisemnie sprzedającego do wywiązania się z obowiązku przekazania mu takiego świadectwa w terminie 2 miesięcy od doręczenia wezwania, natomiast w sytuacji braku jego przekazania,kupujący może w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia takiej umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt sprzedającego>

Jeżeli są Państwo zainteresowani taką usługą to proszę o kontakt: Jarosław Kantor tel. 693 509 393

Dokumenty dotyczące świadectw energetycznych:

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji