oferta na wyłączność
15
ofert
Jarosław Kantor

Manager

Licencja: 16373

jaroslaw.kantor@doradcarn.pl

693 509 393

zostaw wiadomość
287,79 zł/m2 cena: 257 000 zł

Udostępnij ofertę

Opis nieruchomości

Na sprzedaż działka budowlana położona w Robakowie, przy ulicy Kolejowej.

Działka budowlana o powierzchni 893 m2, z frontem ok. 21,5 m i głębokością 43,5 m

Media w drodze przy działce: prąd, woda, gaz, światłowód.

Działka budowlana przy ulicy Kolejowej leży na obszarze w którym miejscowy plan zagospodarowania przewiduje zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła i z obowiązującą strefą zabudowy mieszkaniowej szczegóły:

Działka jest przeznaczona w planie miejscowym - Uchwała nr XXXIX/5102001 Rady Miejskiej w Kórniku z 20.12.2001 r. pod zabudowę:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami rzemiosła z obowiązującą strefą zabudowy mieszkaniowej.


W mpzp działka (zobacz na załączonym w zdjęciach rysunku z planu: w części stanowiącej 594 m2) znajduje się na terenie oznaczonym 5M

ad 1) 5.M (594 m2)

Tereny zabudowy mieszkaniowej szczegóły:

I. PRZEPISY OGÓLNE
§2
3. Zmienia się dotychczasowe przeznaczenie terenów objętych niniejszym planem na cele:
1) zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła - oznaczone w rysunku planu (zał. nr 2) symbolami 1.M do 6.M.
§4
1. Przedmiotem ustaleń planu są zasady zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej jako przeznaczenia podstawowego oraz usług rzemiosła.
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§9
1. Ustala się obszary funkcjonalne zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach 1.M do 6.M
3. Ustala się 2 rodzaje zabudowy w granicach planu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami rzemiosła z obowiązującą strefą zabudowy mieszkaniowej.
4. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) Podstawowym przeznaczeniem terenu jest funkcja mieszkaniowa.
2) Dopuszcza się wprowadzenie w parterach budynków garaży dla samochodów osobowych.
3) Budynki należy realizować jako wolnostojące jednokondygnacyjne z poddaszem użytkowym.
4) Realizacja podpiwniczeń budynków powinna spełniać warunki badań gruntowo-wodnych, zgodnie z prawem budowlanym, przy czym posadzka parteru wyniesiona może być maksymalnie 1,0 m ponad rzeczywisty poziom terenu.
5) Dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe) z nachyleniem połaci dachowych 30-40° przy czym wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy nie powinna przekroczyć 11,0 m ponad poziom terenu. Zaleca się jednolity kształt dachu dla poszczególnych obszarów zabudowy (1.M do 6.M), zróżnicowany w skali całego osiedla. O kształcie dachu decyduje pierwszy budynek mieszkalny w granicach danego obszaru (powyższe powinno być zapisane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
6) Dachy należy kryć wyłącznie dachówką lub imitacją dachówki, papą dachówkopodobną, nie dopuszcza się krycia blachą falistą, eternitem, papą czarną gładką.
7) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni działki.
8) Ustala się maksymalną powierzchnię terenów utwardzonych poza zabudową do 20% powierzchni działki.
9) Pozostała część działki powinna być wykorzystana na zieleń działkową o charakterze ogrodniczym lub krajobrazowo-dekoracyjnym.
10) Zaleca się wykorzystanie frontowej części działki pod zieleń dekoracyjną.
11) Ogrodzenie działki o wysokości maksymalnej 1,5 m należy realizować na podmurówce, jako ażurowe co najmniej w 70% powierzchni. Od frontu nie zaleca się ogrodzenia z siatki, a ogrodzenia z prefabrykatów betonowych typu przemysłowego są niedopuszczalne.
12) Zaleca się, aby projektowane domy miały staranną architekturę, nawiązującą do otoczenia przyrodniczego i kulturowego (dostosowane gabarytami i formą do wiejskiej zabudowy).
5. Dla zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) w zakresie budynków mieszkalnych ustalenia jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - wymienione w §9 ust. 4.
2) W zakresie usług rzemiosła - ustala się możliwość wyposażenia osiedla w projektowane usługi rzemiosła jako funkcji uzupełniającej dla funkcji uzupełniającej dla funkcji podstawowej, to jest „budownictwa mieszkaniowego" w zakresie niezbędnym dla obsługi mieszkańców. Usługi mogą mieć charakter podstawowy typu: krawiectwo, szewstwo, usługi naprawcze RTV oraz handel podstawowy w zakresie produktów codziennej konsumpcji i towarzyszących im produktów gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów szkolnych itp. Ustala się możliwość prowadzenia usług małej gastronomii typu lody, odgrzewane zakąski. Usługi muszą spełnić podstawowy warunek nieuciążliwości dla otoczenia (nie emitowania uciążliwych zapachów, pyłów, dymów, hałasów lub wibracji). Usytuowanie usług może mieć miejsce w budynkach mieszkalnych lub w pomieszczeniach przybudowanych.
Zakazuje się lokalizacji usług wolnostojących. Lokalizacje usług wyżej określonych, zgodnie z rysunkiem planu - zał. nr 2 do niniejszej uchwały, wyłącznie przy ul. Kolejowej. W przypadku lokalizacji usług na działce wskaźnik zabudowy może się zwiększyć do 35% powierzchni działki. Pozostałe 35% powierzchni działki należy przeznaczyć na cele zieleni działkowej.
3) Architektura obiektów usługowych, przybudowanych do budynku mieszkalnego, musi nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego (z uwzględnieniem technologicznych wymogów usług rzemiosła).
4) Materiały użyte do budowy obiektów rzemiosła takie jak dla zabudowy mieszkaniowej.
5) Dopuszcza się możliwość usytuowania garażu dla samochodu osobowego lub małego samochodu dostawczego w obiekcie rzemieślniczym.
6) Przed obiektem usługowym rzemiosła należy zlokalizować minimalne miejsca postojowe dla pojazdów mechanicznych klientów.
7) Ogrodzenie frontowe na działkach mieszkaniowo-usługowych jest zalecane w wysokim standardzie, należy również urządzić zieleń dekoracyjną i elementy małej architektury.

ad 2) 5.M (298 m2)

Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła i z obowiązującą strefą zabudowy mieszkaniowej szczegóły:

I. PRZEPISY OGÓLNE
§2
3. Zmienia się dotychczasowe przeznaczenie terenów objętych niniejszym planem na cele:
1) zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła - oznaczone w rysunku planu (zał. nr 2) symbolami 1.M do 6.M.
§4
1. Przedmiotem ustaleń planu są zasady zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej jako przeznaczenia podstawowego oraz usług rzemiosła.
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§9
1. Ustala się obszary funkcjonalne zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach 1.M do 6.M
3. Ustala się 2 rodzaje zabudowy w granicach planu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami rzemiosła z obowiązującą strefą zabudowy mieszkaniowej.
4. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) Podstawowym przeznaczeniem terenu jest funkcja mieszkaniowa.
2) Dopuszcza się wprowadzenie w parterach budynków garaży dla samochodów osobowych.
3) Budynki należy realizować jako wolnostojące jednokondygnacyjne z poddaszem użytkowym.
4) Realizacja podpiwniczeń budynków powinna spełniać warunki badań gruntowo-wodnych, zgodnie z prawem budowlanym, przy czym posadzka parteru wyniesiona może być maksymalnie 1,0 m ponad rzeczywisty poziom terenu.
5) Dachy budynków mieszkalnych należy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe) z nachyleniem połaci dachowych 30-40° przy czym wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy nie powinna przekroczyć 11,0 m ponad poziom terenu. Zaleca się jednolity kształt dachu dla poszczególnych obszarów zabudowy (1.M do 6.M), zróżnicowany w skali całego osiedla. O kształcie dachu decyduje pierwszy budynek mieszkalny w granicach danego obszaru (powyższe powinno być zapisane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
6) Dachy należy kryć wyłącznie dachówką lub imitacją dachówki, papą dachówkopodobną, nie dopuszcza się krycia blachą falistą, eternitem, papą czarną gładką.
7) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni działki.
8) Ustala się maksymalną powierzchnię terenów utwardzonych poza zabudową do 20% powierzchni działki.
9) Pozostała część działki powinna być wykorzystana na zieleń działkową o charakterze ogrodniczym lub krajobrazowo-dekoracyjnym.
10) Zaleca się wykorzystanie frontowej części działki pod zieleń dekoracyjną.
11) Ogrodzenie działki o wysokości maksymalnej 1,5 m należy realizować na podmurówce, jako ażurowe co najmniej w 70% powierzchni. Od frontu nie zaleca się ogrodzenia z siatki, a ogrodzenia z prefabrykatów betonowych typu przemysłowego są niedopuszczalne.
12) Zaleca się, aby projektowane domy miały staranną architekturę, nawiązującą do otoczenia przyrodniczego i kulturowego (dostosowane gabarytami i formą do wiejskiej zabudowy).
5. Dla zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemiosła ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) w zakresie budynków mieszkalnych ustalenia jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - wymienione w §9 ust. 4.
2) W zakresie usług rzemiosła - ustala się możliwość wyposażenia osiedla w projektowane usługi rzemiosła jako funkcji uzupełniającej dla funkcji uzupełniającej dla funkcji podstawowej, to jest „budownictwa mieszkaniowego" w zakresie niezbędnym dla obsługi mieszkańców. Usługi mogą mieć charakter podstawowy typu: krawiectwo, szewstwo, usługi naprawcze RTV oraz handel podstawowy w zakresie produktów codziennej konsumpcji i towarzyszących im produktów gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów szkolnych itp. Ustala się możliwość prowadzenia usług małej gastronomii typu lody, odgrzewane zakąski. Usługi muszą spełnić podstawowy warunek nieuciążliwości dla otoczenia (nie emitowania uciążliwych zapachów, pyłów, dymów, hałasów lub wibracji). Usytuowanie usług może mieć miejsce w budynkach mieszkalnych lub w pomieszczeniach przybudowanych.
Zakazuje się lokalizacji usług wolnostojących. Lokalizacje usług wyżej określonych, zgodnie z rysunkiem planu - zał. nr 2 do niniejszej uchwały, wyłącznie przy ul. Kolejowej. W przypadku lokalizacji usług na działce wskaźnik zabudowy może się zwiększyć do 35% powierzchni działki. Pozostałe 35% powierzchni działki należy przeznaczyć na cele zieleni działkowej.
3) Architektura obiektów usługowych, przybudowanych do budynku mieszkalnego, musi nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego (z uwzględnieniem technologicznych wymogów usług rzemiosła).
4) Materiały użyte do budowy obiektów rzemiosła takie jak dla zabudowy mieszkaniowej.
5) Dopuszcza się możliwość usytuowania garażu dla samochodu osobowego lub małego samochodu dostawczego w obiekcie rzemieślniczym.
6) Przed obiektem usługowym rzemiosła należy zlokalizować minimalne miejsca postojowe dla pojazdów mechanicznych klientów.
7) Ogrodzenie frontowe na działkach mieszkaniowo-usługowych jest zalecane w wysokim standardzie, należy również urządzić zieleń dekoracyjną i elementy małej architektury.

W pobliżu, po tej samej stronie ulicy Kolejowej znajdują się domy jednorodzinne.

Więcej informacji: pośrednik Jarosław Kantor, licencja 16 373, tel. 693 509 393

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły

Symbol oferty DRN-GS-3767
Powierzchnia 893,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 21,5 x 43,5 m
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki PROSTOKĄT
Kształt działki prostokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz w ulicy
Woda w ulicy
Dojazd droga gruntowa
Położenie na wsi
Prąd w ulicy
Kanalizacja brak

Dane:

PLN
%

Wynik:

PLN
pierwsza rata
ostatnia rata
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN

PLN

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem